มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
   
   
|
|
|
|
|
|
|  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แผนผังเว็บไซต์ Version English

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

"บัณฑิตทำงานเป็นทีม ชำนาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชุนและท้องถิ่น"

พระพุทธสัพพัญญู

บริเวรหน้าลานพระพุทธสัพพัญญู

ศูนย์การศึกษาอาเซียนศึกษา

ณ ศูนย์ภาษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550


Untitled Document
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
งานบริหาร
หลักสูตร
คณะและหน่วยงาน
บริการ
แผนผังเว็บไซต์
 
 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความเป็นมาตั้งแต่ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจำมณฑลนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2465 พอในปี พ.ศ.2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อถึงปี พ.ศ. 2477ได้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ต่อมาได้ปรับปรุงเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ในปี พ.ศ. 2498 เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เมื่อถึง พ.ศ.. 2511 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และประกาศนียบัติวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ให้วิทยาลัยครูสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาตรี

               ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 โดยได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และอยู่ในสังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการและได้มีการเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ และดำเนินการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

               ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยังมีศูนย์การศึกษาอีก 3 ศูนย์ ได้แก่

               ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ โดยศูนย์ดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ หลายอาคาร ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยระยะเวลา 20 ปี เพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ

               ศูนย์การศึกษาตำบลเขาแรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา

               ศูนย์การศึกษาตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ มหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

               นอกจากการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอกแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย

พ.ศ. 2472 โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ได้ย้ายไปตั้งบริเวณเขากบ ระหว่างเขาช่องลม กับโรงเรียนเขากบ(วิวรณ์สุขวิทยา) โดยมีนายเกษม พุ่มพวง เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2475 ถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ปี
พ.ศ. 2477 ได้ตั้งเป็นโรงเรียนประถมสามัญเกษตรกรรม มีนายจรูญ สุวรรณมาศ เป็นครูใหญ่ รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าเรียนในชั้นประถมเกษตรกรรมปีที่ 1 และชั้นประถมเกษตรกรรมปีที่ 2 โดยมีระยะเวลาเรียน 2 ปี
พ.ศ. 2479 จังหวัดได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดรับนักเรียนครูประกาศนียบัตรจังหวัด(ครู ว.)ขึ้นเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2483 เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาล (ป.บ.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรการเรียนการสอน 3 ปี
พ.ศ. 2487 เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูประถมปีที่ 1 (ป.ป.) มีนายศิริ อาจละกะ เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2490 ยุบฝึกหัดครูประถมและเปิดสอนฝึกหัดครูมูลขึ้นแทน รับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) มีหลักสูตรการเรียน 1 ปี
พ.ศ. 2498 ยุบฝึกหัดครูมูล ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์" มี นายพร้อม ปริงทองเป็นครูใหญ่ และเปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) โดยรับผู้จบ ม. 6 มาเรียน 2 ปี
พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายเติม จันทะชุม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายพร้อม ปริงทอง
พ.ศ. 2508 กรมการฝึกหัดครูได้แต่งตั้ง นายประธาน จันทร์เจริญ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ สืบต่อจากนายเติม จันทะชุม
พ.ศ. 2511 ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นเป็น "วิทยาลัยครู" โดยมีนายประธาน จันทรเจริญ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครู เปิดสอนทั้งระดับ ป.กศ. และป.กศ.สูง
พ.ศ. 2512 กรมการฝึกหัดครูได้มีโครงการการผลิตครูยามฉุกเฉินขึ้น จึงได้เปิดหลักสูตร "ประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา" (ป.ป.) สำหรับผู้จบ ม.ศ. 5 มาเรียนอีก 1 ปี รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาภาคค่ำรุ่นแรกทั้งระดับ ป.กศ. และระดับ ป.กศ. สูง
พ.ศ. 2517 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี "ครุศาสตรบัณฑิต" วิชาเอกสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ โดยรับผู้จบ ป.กศ. สูง หรืออนุปริญญา เข้ามาเรียน 2 ปี
พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชทานบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518ให้สามารถจัดการศึกษาให้ถึงระดับปริญญาตรี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.วิเชียร แสนโสภณ มาดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูนครสวรรค์ สืบต่อจาก นายประธาน จันทร์เจริญ
พ.ศ. 2521 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ดร.หอม คลายานนท์ มาดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูนครสวรรค์สืบต่อจาก ดร. วิเชียร แสนโสภณ ในปีนี้เปิดรับนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.)
พ.ศ. 2524 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาครุศาตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) ในวิชาเอกสังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร ป.กศ.สูง วิชาเอกเทคนิคการอาชีพดังต่อไปนี้ คือ เทคนิคการอาชีพกสิกรรม เทคนิคการอาชีพวารสาร และการประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการอาชีพไฟฟ้า
พ.ศ. 2527 ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2527 ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นได้ จึงได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ) มีวิชาวารสารและการประชาสัมพันธ์ วิชาดนตรี และหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) ในวิชาไฟฟ้า พืชศาสตร์ และมีคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพิ่มขึ้นมารวมเป็น 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2529 เปิดรับนักศึกษาในโครงการ "จัดการศึกษาสำหรับบลุคลากรประจำการ" (กศ.บป.)ทั้งในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ทั้งสาขากาีรศึกษา สาขาศิลปศาสตร์์ และสาขาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2530 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง รศ.วิทยา รุ่งอดุลพิศาล มาดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูนครสวรรรค์ สืบต่อจาก ดร. หอม คลายานนท์
พ.ศ. 2531 เปิดรับนักศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) เปิดโปรแกรมวิชาดนตรี วิชาอังกฤษธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ นิเทศศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสวัตว์น้ำ ไฟฟ้า และระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชา พืชศาสตร์กับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2533 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ และระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี โดยเปิดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ และเปิดสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ค.บ. 4 ปี) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยา
พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "สถาบันราชภัฏนครสวรรค์" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2534
พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว
พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
พ.ศ. 2536 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม มาดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 สืบต่อจาก รศ. วิทยา รุ่งอดุลพิศาล
พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "สถาบันราชภัฏนครสวรรค์" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538
พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ให้จัดตั้งสถาบันราชภัฏขึ้นแทนวิทยาลัยครู และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง รศ.สุพล บุญทรง มาดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ คนแรก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2538
พ.ศ. 2541 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม มาดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2541
พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน
พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี วท.บ. 4 ปี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ และเปิดศูนย์ให้การศึกษาชัยนาท สอนระดับอนุปริญญา , ปริญญาตรี , ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา และศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สอนระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2544 ได้รับอนุญาติให้ใช้ที่ดินของกองทัพบก 500 ไร่ เพื่อขยายวิทยาเขตย่านมัทรี
พ.ศ. 2544 เตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พ.ศ. 2545 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545
พ.ศ. 2545 ลงนามในสัญญากับการเคหะแห่งชาติ สร้างหอพักนักศึกษา 2 หลัง และที่พักอาจรย์ 1 หลัง
พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. 2545 จัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี ของสถาบันราชภัฏนครสวรรค์
พ.ศ. 2546 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2546
พ.ศ. 2546 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
พ.ศ. 2546 จัดตั้งศูนย์การศึกษา กศ.พน.ในเขตพื้นที่ในเขตอำเภอท่าตะโก,อำเภอลาดยาว
พ.ศ. 2547 จัดตั้งศูนย์การศึกษา กศ.พน.ขยายพื้นที่ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย
พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพระปรมาภิไธย และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งให้เป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547
พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)สาขาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)สาขายุทธสาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)สาขายุทธสาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. 2551 เปิดสอนรััฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง ครุศาสตร์บัณฑิต สาขานาฏศิลป์ ค.บ 5 ปี สาขาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2553 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 88 ปี (วันที่ 15 สิงหาคม 2553 )
พ.ศ. 2555 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 90 ปี (วันที่ 15 สิงหาคม 2555 )
   
   


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
copyright ©2012 Nakhon Sawan Rajabhat University 
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
398 Sawanwithi Rd. Amphur Muang, Nakhon Sawan Province, 60000, Thailand.
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522